Login to view details.    
email:   password:      or   Signup For Free Trial ចុះឈ្មោះប្រើឥតគិតថ្លៃរយៈពេល៧ថ្ងៃ

Need Assistance? Call +855 (0)12-831316

CAMBODIA

 
Projects released by powered by tenderdirect.com.my
Filtered by: 
  Range:   

    displaying project 1 to 51 of 203     >next 50>
  posted owner location title submit by  
02-06-20 Department Of Health Of Battambang more like this Battambang/ បាត់ដំបង more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមពិគ្រោះថ្លៃ - ការផ្គត់ផ្គង់សម្ភារៈការិយាល័យ លេខ: ១០៣៤ 12-06-2020 View Details
02-06-20 Department Of Health Of Battambang more like this Battambang/ បាត់ដំបង more like this សេចក្តីជូនដំណឹង-ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃ - សេវាជួសជុលមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូន លេខ: ១០៣៩ 01-07-2020 View Details
26-05-20 Department Of Health Of Battambang more like this Battambang/ បាត់ដំបង more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមពិគ្រោះថ្លៃ - ការងារចាក់ដី និងការងាររៀបចំថែទាំបណ្តាញផ្សេងៗ លេខ ៩៥២ សខ 05-06-2020 View Details
25-05-20 Department Of Health Of Battambang more like this Battambang/ បាត់ដំបង more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមពិគ្រោះថ្លៃ - ការងារចាក់ដី និងការងាររៀបចំថែទាំបណ្តាញផ្សេងៗ លេខ ៩៥២ សខ 05-06-2020 View Details
28-04-20 Department Of Health Of Battambang more like this Battambang/ បាត់ដំបង more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមពិគ្រោះថ្លៃ - ការផ្គត់ផ្គង់ហ្គាស និងអុកសុីសែន លេខ: ៧៩៣ 07-05-2020 View Details
27-04-20 Department Of Health Of Battambang more like this Battambang/ បាត់ដំបង more like this សេចក្តីជូនដំណឹង-ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃ - ការផ្គត់ផ្គង់សម្លៀកបំពាក់ការពារសុវត្ថិភាព លេខ: ៧៩៧ 22-05-2020 View Details
16-03-20 Department Of Health Of Battambang more like this Battambang/ បាត់ដំបង more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃ - ការផ្គត់ផ្គង់ទំនិញឯកសណ្ឋាន លេខ: ៣៤៩ 07-04-2020 View Details
16-03-20 Department Of Health Of Battambang more like this Battambang/ បាត់ដំបង more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃ - ការផ្គត់ផ្គង់ទំនិញឱសថ លេខ: ៣៤៩ 07-04-2020 View Details
04-03-20 Department Of Health Of Battambang more like this Battambang/ បាត់ដំបង more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃ - ការផ្គត់ផ្គង់ទំនិញឯកសណ្ឋាន លេខ: ៣៤៩ 07-04-2020 View Details
04-03-20 Department Of Health Of Battambang more like this Battambang/ បាត់ដំបង more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃ - ការផ្គត់ផ្គង់ទំនិញឱសថ លេខ: ៣៤៩ 07-04-2020 View Details
14-01-20 Department Of Health Of Battambang more like this Battambang/ បាត់ដំបង more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃ - ការផ្គត់ផ្គង់សម្ភារៈការិយាល័យ លេខ: ២៩០៧ 31-01-2020 View Details
08-01-20 Department Of Health Of Battambang more like this Battambang/ បាត់ដំបង more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមពិគ្រោះថ្លៃ - ការផ្គត់ផ្គង់ហ្គាស និងអុកសុីសែន លេខ: ២៩១១ 15-01-2020 View Details
02-01-20 Department Of Health Of Battambang more like this Battambang/ បាត់ដំបង more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមពិគ្រោះថ្លៃ - ការផ្គត់ផ្គង់ហ្គាស និងអុកសុីសែន លេខ: ២៩១១ 15-01-2020 View Details
02-01-20 Department Of Health Of Battambang more like this Battambang/ បាត់ដំបង more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃ - ការផ្គត់ផ្គង់សម្ភារៈការិយាល័យ លេខ: ២៩០៧ 31-01-2020 View Details
22-10-19 Department Of Health Of Battambang more like this Battambang/ បាត់ដំបង more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃ - ការងារជួសជុលអគារមណ្ឌលសុខភាព លេខ ២២២៨ សខបប 08-11-2019 View Details
09-10-19 Department Of Health Of Battambang more like this Battambang/ បាត់ដំបង more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃ - ការងារជួសជុលអគារមណ្ឌលសុខភាព លេខ ២២២៨ សខបប 08-11-2019 View Details
24-09-19 Department Of Health Of Battambang more like this Battambang/ បាត់ដំបង more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃ - ការងារជួសជុលអគារ លេខ ២១០៩ 24-10-2019 View Details
16-09-19 Department Of Health Of Battambang more like this Battambang/ បាត់ដំបង more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃ - ការងារជួសជុលអគារ លេខ ២០២២ 14-10-2019 View Details
13-09-19 Department Of Health Of Battambang more like this Battambang/ បាត់ដំបង more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃ - ការងារជួសជុលអគារ លេខ ២០២២ 14-10-2019 View Details
22-07-19 Department Of Health Of Battambang more like this Battambang/ បាត់ដំបង more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃ - ការផ្គត់ផ្គង់ផ្ទាំងប៉ាណូ និងបោះពុម្ពផ្សព្វផ្សាយ លេខ ១៣៤២ 16-08-2019 View Details
22-07-19 Department Of Health Of Battambang more like this Battambang/ បាត់ដំបង more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមពិគ្រោះថ្លៃ - ការងារចាក់ដីបំពេញទីធ្លាគ្រប់បរិវេណស្រុកប្រតិបត្តិ លេខ: ១៣៤៥ 31-07-2019 View Details
17-07-19 Department Of Health Of Battambang more like this Battambang/ បាត់ដំបង more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមពិគ្រោះថ្លៃ - ការងារចាក់ដីបំពេញទីធ្លាគ្រប់បរិវេណស្រុកប្រតិបត្តិ លេខ: ១៣៨៥ 31-07-2019 View Details
17-07-19 Department Of Health Of Battambang more like this Battambang/ បាត់ដំបង more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃ - ការផ្គត់ផ្គង់ផ្ទាំងប៉ាណូ និងបោះពុម្ពផ្សព្វផ្សាយ លេខ ១៣៤២ 16-08-2019 View Details
19-06-19 Department Of Health Of Battambang more like this Battambang/ បាត់ដំបង more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមពិគ្រោះថ្លៃ - ការផ្គត់ផ្គង់ហ្គាស និងអុកសុីសែន លេខ: ១០៥១ 27-06-2019 View Details
19-06-19 Department Of Health Of Battambang more like this Battambang/ បាត់ដំបង more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមពិគ្រោះថ្លៃ - ការងារជួសជុលបណ្តាញផ្សេងៗ លេខ: ១០៥១ 27-06-2019 View Details
19-06-19 Department Of Health Of Battambang more like this Battambang/ បាត់ដំបង more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃ - ការងារផ្គត់ផ្គង់សម្ភារៈការិយាល័យ លេខ: ១០២៦ 12-07-2019 View Details
19-06-19 Department Of Health Of Battambang more like this Battambang/ បាត់ដំបង more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃ - ការងារផ្គត់ផ្គង់ឯកសណ្ឋាន លេខ: ១០២៦ 12-07-2019 View Details
19-06-19 Department Of Health Of Battambang more like this Battambang/ បាត់ដំបង more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃ - ការងារផ្គត់ផ្គង់ជួសជុលមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូន លេខ: ១០២៦ 12-07-2019 View Details
19-06-19 Department Of Health Of Battambang more like this Battambang/ បាត់ដំបង more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃ - ការងារផ្គត់ផ្គង់សម្ភារៈដំណេកអ្នកជម្ងឺ និងសម្ភារៈផ្ទះបាយ លេខ: ១០២៦ 12-07-2019 View Details
13-06-19 Department Of Health Of Battambang more like this Battambang/ បាត់ដំបង more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃ - ការងារផ្គត់ផ្គង់សម្ភារៈដំណេកអ្នកជម្ងឺ និងសម្ភារៈផ្ទះបាយ លេខ: ១០២៦ 12-07-2019 View Details
13-06-19 Department Of Health Of Battambang more like this Battambang/ បាត់ដំបង more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃ - ការងារផ្គត់ផ្គង់ជួសជុលមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូន លេខ: ១០២៦ 12-07-2019 View Details
13-06-19 Department Of Health Of Battambang more like this Battambang/ បាត់ដំបង more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃ - ការងារផ្គត់ផ្គង់ឯកសណ្ឋាន លេខ: ១០២៦ 12-07-2019 View Details
13-06-19 Department Of Health Of Battambang more like this Battambang/ បាត់ដំបង more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃ - ការងារផ្គត់ផ្គង់សម្ភារៈការិយាល័យ លេខ: ១០២៦ 12-07-2019 View Details
13-06-19 Department Of Health Of Battambang more like this Battambang/ បាត់ដំបង more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមពិគ្រោះថ្លៃ - ការផ្គត់ផ្គង់ហ្គាស និងអុកសុីសែន លេខ: ១០៥១ 27-06-2019 View Details
13-06-19 Department Of Health Of Battambang more like this Battambang/ បាត់ដំបង more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមពិគ្រោះថ្លៃ - ការងារជួសជុលបណ្តាញផ្សេងៗ លេខ: ១០៥១ 27-06-2019 View Details
26-03-19 Department Of Health Of Battambang more like this Battambang/ បាត់ដំបង more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមពិគ្រោះថ្លៃ - ការផ្គត់ផ្គង់សម្ភារៈ និងបរិក្ខារបច្ចេកទេសមិនមែនព័ត៌មានវិទ្យា លេខ: ៥០២ សខ 08-04-2019 View Details
26-03-19 Department Of Health Of Battambang more like this Battambang/ បាត់ដំបង more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមពិគ្រោះថ្លៃ - ការផ្គត់ផ្គង់សង្ហារឹម លេខ: ៥០២ សខ 08-04-2019 View Details
26-03-19 Department Of Health Of Battambang more like this Battambang/ បាត់ដំបង more like this សេចក្តីជូនដំណឹង-ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃ - ការផ្គត់ផ្គង់សម្លៀកបំពាក់ការពារសុវត្ថិភាព លេខ: ៥០៦សខ 22-04-2019 View Details
26-03-19 Department Of Health Of Battambang more like this Battambang/ បាត់ដំបង more like this សេចក្តីជូនដំណឹង-ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃ - ការផ្គត់ផ្គង់ឳសថ លេខ: ៥០៦សខ 22-04-2019 View Details
23-03-19 Department Of Health Of Battambang more like this Battambang/ បាត់ដំបង more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមពិគ្រោះថ្លៃ - ការផ្គត់ផ្គង់សម្ភារៈ និងបរិក្ខារបច្ចេកទេសមិនមែនព័ត៌មានវិទ្យា លេខ: ៥០២សខ 08-04-2019 View Details
23-03-19 Department Of Health Of Battambang more like this Battambang/ បាត់ដំបង more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមពិគ្រោះថ្លៃ - ការផ្គត់ផ្គង់សង្ហារឹម លេខ: ៥០២សខ 08-04-2019 View Details
23-03-19 Department Of Health Of Battambang more like this Battambang/ បាត់ដំបង more like this សេចក្តីជូនដំណឹង-ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃ - ការផ្គត់ផ្គង់សម្លៀកបំពាក់ការពារសុវត្ថិភាព លេខ: ៥០៦សខ 22-04-2019 View Details
23-03-19 Department Of Health Of Battambang more like this Battambang/ បាត់ដំបង more like this សេចក្តីជូនដំណឹង-ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃ - ការផ្គត់ផ្គង់ឳសថ លេខ: ៥០៦សខ 22-04-2019 View Details
14-01-19 Department Of Health Of Battambang more like this Battambang/ បាត់ដំបង more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមពិគ្រោះថ្លៃ - ការផ្គត់ផ្គង់ហ្គាស និងអុកសុីសែន លេខ: ០២៦សខបប 24-01-2019 View Details
14-01-19 Department Of Health Of Battambang more like this Battambang/ បាត់ដំបង more like this សេចក្តីជូនដំណឹង-ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃ - ការផ្គត់ផ្គង់សម្ភារៈការិយាល័យ លេខ: ០២២សខបប 01-02-2019 View Details
10-01-19 Department Of Health Of Battambang more like this Battambang/ បាត់ដំបង more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមពិគ្រោះថ្លៃ - ការផ្គត់ផ្គង់ហ្គាស និងអុកសុីសែន លេខ: ០២៦សខបប 24-01-2019 View Details
10-01-19 Department Of Health Of Battambang more like this Battambang/ បាត់ដំបង more like this សេចក្តីជូនដំណឹង-ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃ - ការផ្គត់ផ្គង់សម្ភារៈការិយាល័យ លេខ: ០២២សខបប 01-02-2019 View Details
28-08-18 Department Of Health Of Battambang more like this Battambang/ បាត់ដំបង more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃ - ការងារជួសជុលអគារមណ្ឌលសុខភាពកន្ទឺ ២ នៅស្រុកបាណន់ លេខ: ១៥៩៤ សខ-បប 27-09-2018 View Details
27-08-18 Department Of Health Of Battambang more like this Battambang/ បាត់ដំបង more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃ - ការងារជួសជុលអគារសាលប្រជុំផ្នែកបណ្តុះបណ្តាលបន្តនៃមន្ទីរកណ្តាល លេខ: ១៥៦០ 20-09-2018 View Details
25-08-18 Department Of Health Of Battambang more like this Battambang/ បាត់ដំបង more like this សេចក្តីជូនដំណឹង - ស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃ - ការងារជួសជុលអគារមណ្ឌលសុខភាពកន្ធី ២ នៅស្រុកបាណន់ លេខ: ១៥៩៤ សខ-បប 27-09-2018 View Details

    displaying project 1 to 51 of 203     >next 50>

 

 

Keyword Search


Relevant Dates


Bidder Status:


Project Owners:


Category


Projects:


Location:


Keyword Search


 
(c) 2008 TenderDirect Cambodia - http://dailybids.com.kh
Cambodia's Premier Bidding and Project Information Service.